top of page

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Ing. Martin Hurych, MBA
IČ: 68367163
DIČ: CZ7110170419
Sídlem: Vysočanská 561, 190 00 Praha 9
kontaktní spojení: email: martin@martinhurych.com, tel.: 603820127


na straně jedné jako Konzultant

a

Název: …
IČ: …
DIČ: …
Sídlem: …
kontaktní spojení: email: …, tel.: …


na straně druhé jako Klient

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytování konzultačních služeb


čl. I


1.1. Předmětem této smlouvy je poskytování konzultačních služeb Klientovi ze strany Konzultanta, zejména rad, konzultací, vysvětlení, odpovědí na dotazy a zpracování a revize podkladů a dokumentů podle požadavků a potřeb Klienta.

čl. II


2.1. Za poskytování konzultačních služeb podle této smlouvy zaplatí Klient Konzultantovi:

a) odměnu dle domluveného rozsahu prací (odměna bude mezi Klientem a Konzultantem zpravidla odsouhlasena prostřednictvím emailové komunikace konkrétně emailových adres uvedených shora),

b) náhradu za ztrátu času při úkonech prováděných v místě, které není sídlem Konzultanta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět, ve výši … Kč za každou započatou půlhodinu,


c) cestovní výdaje (cestovné); Klient souhlasí s tím, aby Konzultant pro plnění předmětu této smlouvy využil služební vozidlo, kdy v tomto případě se Klient zavazuje Konzultantovi uhradit cestovné ve výši 10 Kč/km.

2.2. Konzultant může od Klienta žádat přiměřenou zálohu. K vypořádání případného přeplatku zálohy dojde až po ukončení poskytování konzultačních služeb ze strany Konzultanta ve vztahu ke konkrétnímu případu.

2.3. V případě prodlení s úhradou faktury delším jak 14 dní je Klient povinen Konzultantovi uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.čl. III


3.1. Konzultant je povinen řídit se pokyny Klienta. Pokyny Klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním předpisem.

3.2. Konzultant je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním konzultačních služeb.

3.3. Klient se zavazuje poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost a předat Konzultantovi potřebné informace, podklady a doklady.


čl. IV

4.1. Klient může tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu vypovědět, když výpověď musí být učiněna v písemné formě. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet okamžikem doručení výpovědi Konzultantovi.

4.2. Konzultant se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Případnou změnu osobních údajů je Klient Konzultantovi povinen oznámit. Informace související se zpracováním osobních údajů Klienta jsou obsahem přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy.čl. V


5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.2. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma smluvními stranami (eventuálně odsouhlasením prostřednictvím emailové komunikace konkrétně emailových adres uvedených shora).

5.3. Komunikace mezi smluvními stranami probíhá buďto listovní poštou anebo emailem na emailové adresy výše uvedené, kdy v takovém případě se má zpráva za doručenou okamžikem odeslání ze strany odesílatele.

5.4. Plnění účtovaná Konzultantem dle této smlouvy budou navýšena o zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty.

5.5. Závazkové vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy.

5.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

bottom of page